Pierwsza oferta publiczna akcji X-Trade Brokers DM S.A.

Info

Potencjalni inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji X-Trade Brokers DM S.A. („Spółka”, „XTB”), zawierającym informacje na temat Spółki i jej grupy kapitałowej, pierwszej oferty publicznej oraz akcji oferowanych, jest prospekt emisyjny (wraz z opublikowanymi aneksami lub komunikatami aktualizującymi), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2016 r. ("Prospekt Emisyjny").

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pierwszej ofercie publicznej akcji X-Trade Brokers DM S.A.

Pobierz prospekt emisyjny w PDF

Dokumenty i informacje do pobrania

Prospekt emisyjny X-Trade Brokers DM S.A.
Informacja o ustaleniu Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
Aneks nr 1 do oferty X-Trade Brokers DM S.A.
Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego XTB
Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego XTB
Raport bieżący nr 1/2016 - Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji
Raport bieżący nr 2/2016 - Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Raport bieżący nr 3/2016 - Przydział Akcji Oferowanych
Raport bieżący nr 4/2016 - Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu
giełdowego
Raport bieżący nr 5/2016 - Komunikat KDPW – rejestracja akcji X-Trade Brokers Dom
Maklerski S.A.
Raport bieżący nr 6/2016 – Komunikat KDPW – asymilacja akcji X-Trade Brokers Dom
Maklerski S.A.
Raport bieżący nr 7/2016 – Wprowadzenie akcji X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Informacje o spółce
Zarząd spółki
Regulamin Zarządu Spółki
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Statut Spółki
Historyczne informacje finansowe za lata 2013-2015
Opinia biegłego rewidenta
Odpis KRS Spółki
X-Trade Brokers DM S.A. - FACTSHEET
Informacja prasowa - publikacji prospektu emisyjnego
Zwiń

Informacje o ofercie

Na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2016 r. akcjonariusz sprzedający, XXZW Investment Group S.A. („Akcjonariusz Sprzedający”) spółka bezpośrednio kontrolowana przez jednego z założycieli XTB, oferuje w drodze pierwszej oferty publicznej sprzedaży akcji łącznie nie więcej niż 16.433.709 akcji Spółki („Akcje Oferowane”), stanowiących nie więcej niż 14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu („Oferta").

Oferta jest skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. W związku z Ofertą mogą zostać podjęte ograniczone działania marketingowe mające na celu promowanie oferty poza terytorium Polski. Działania marketingowe w związku z Ofertą będą adresowane wyłącznie do wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (i) poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki – do inwestorów, którzy nie są osobami amerykańskimi (ang. U.S. persons) oraz którzy nie działają na rachunek lub na rzecz osób amerykańskich, zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S, na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) oraz (ii) na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki – do Kwalifikowanych Nabywców Instytucjonalnych (ang. Qualified Institutional Buyers) na zasadach określonych w Przepisie 144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, którzy to Kwalifikowani Nabywcy Instytucjonalni będą jednocześnie Kwalifikowanymi Kupującymi (ang. qualfied purchasers) zdefiniowanymi w przepisie oraz w regulacjach wydanych na podstawie Sekcji 2(a)(51) amerykańskiej ustawy o spółkach inwestycyjnych z 1940 r., ze zm. (ang. U.S. Investment Company Act) („Amerykańska Ustawa o Spółkach Inwestycyjnych”) lub na podstawie innego wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Intencją Akcjonariusza Sprzedającego jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym około 10-15% liczby Akcji Oferowanych, które zostaną ostatecznie zaoferowane w Ofercie.

Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w dniach 18 – 25 kwietnia 2016 r. Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na Akcje Oferowane, Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w dniach 27 – 28 kwietnia 2016 r.

Ostateczna cena i liczba Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostaną ustalone przez Akcjonariusza Sprzedającego, w uzgodnieniu ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, tj. w dniu 26 kwietnia 2016 r.

Zwiń

Strategia rozwoju X-Trade Brokers DM S.A.

Plan strategiczny Grupy XTB obejmuje w szczególności wspieranie wzrostu poprzez ekspansję na nowe rynki, dalszą penetrację istniejących rynków, a także rozbudowę oferty produktowej i usługowej Grupy przy jednoczesnym utrzymaniu nakładów kapitałowych na poziomie zbliżonym do poziomu z 2015 r. Realizacja planu zakłada utrzymanie nakładów kapitałowych na poziomie zbliżonym do poziomu z 2015 r., obniżenie średniego kosztu pozyskania rachunku w stosunku do poziomu w ostatnich trzech latach (2013-2015) oraz dalsze wzmacnianie rentowności prowadzonej działalności. W perspektywie około trzech lat Zarząd planuje utrzymanie wskaźników rentowności na lota na stabilnym poziomie na rynkach, na których Grupa jest obecna, a w Ameryce Łacińskiej na znacznie wyższym poziomie niż poziom osiągnięty w ostatnich trzech latach (2013-2015).

Strategia Grupy opiera się na następujących obszarach rozwoju:

Rozwój działalności na rynkach, na których Grupa jest obecna w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Europie Zachodniej

Kluczowym elementem strategii Grupy jest wykorzystywanie jej przewag konkurencyjnych na rynkach, na których jest obecna tj. w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Europy Zachodniej w celu zwiększenia jej udziału w rynku i skorzystania z rosnącego popytu na usługi inwestowania online. W Europie Zachodniej, gdzie Grupa z powodzeniem działa w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech i we Francji, zamierza ona również zwiększać udziały w rynku i zaspokajać rosnący popyt, stosując połączenie marketingu online opartego na danych udostępnianych w czasie rzeczywistym i szkoleniach dla inwestorów, co umożliwia kierowanie oferty Grupy do klientów o określonym profilu.

Rozszerzanie międzynarodowej obecności Grupy poprzez ekspansję na nowe rynki, w tym na rynki w Turcji i Ameryce Łacińskiej

Strategia Grupy zakłada także wykorzystanie przewagi pierwszego podmiotu na rynku (ang. first mover advantage) na nowych rynkach, w tym Turcji i Ameryce Łacińskiej, gdzie planuje ekspansje poprzez budowanie lokalnych zespołów ds. sprzedaży. Zarząd uważa, że znaczenie Ameryki Łacińskiej pod względem wolumenu transakcji i udziału w przychodach Grupy powinno znacznie wzrosnąć w przyszłości. Strategia zakłada, że za trzy lata klienci z Ameryki Łacińskiej będą stanowić około 20-25% bazy klientów Grupy. Grupa XTB oczekuje również wyższych wyników generowanych na transakcjach na instrumentach pochodnych oferowanych klientom w Ameryce Łacińskiej z uwagi na wyższy poziom marż rynkowych w tym regionie.

Rozwój instytucjonalnego segmentu działalności (X Open Hub)

Strategia zakłada że wzmocnienie oferty wysokiej jakości, zindywidualizowanego i niezawodnego środowiska transakcyjnego dla klientów instytucjonalnych i większych brokerów współpracujących działających pod własną marką. Zarząd uważa, że segment działalności instytucjonalnej (X Open Hub) posiada znaczny potencjał wzrostu, a jego udział w przychodach Grupy powinien wzrosnąć i zapewnić Grupie znaczące i stabilne źródło przychodów. Celem strategicznym w perspektywie trzech lat jest, aby segment działalności instytucjonalnej (X Open Hub) generował około 15% przychodów Grupy.

Poszerzanie oferty produktów i usług oraz rozwijanie nowych technologii

Strategia zakłada dalsze inwestycje w technologię, co zdaniem Zarządu spowoduje zwiększenie wolumenu transakcji i pozwoli pozyskać nowych klientów. XTB planuje wprowadzenie produktów i usług, które umożliwią klientom realizację różnorodnych strategii inwestycyjnych przy wykorzystaniu jednej, zintegrowanej platformy transakcyjnej. Grupa planuje również dalej ulepszać platformę transakcyjną xStation obniżając wymaganą przepustowość sieci i jednocześnie zwiększając stabilność oraz wydajność platformy.

Aktywna analiza możliwości ekspansji poprzez przejęcia i wspólne przedsięwzięcia (joint ventures).

W ciągu ostatnich trzech lat Grupa XTB zdobyła doświadczenie w przejmowaniu zagranicznych spółek działających w sektorze finansowym, które podlegają nadzorowi organów regulacyjnych. Doświadczenia te pokazują, że Grupa może realizować procesy przejęć i integrować przejęte podmioty w ramach swojej struktury. Strategia zakłada bieżącą analizę możliwości inwestycji w spółki oferujące produkty i usługi, mogące stanowić uzupełnienie jej oferty produktowej i usługowej.

Zwiń

Akcjonariat spółki X-Trade Brokers DM S.A.

Akcjonariat spółki X-Trade Brokers DM S.A. przed IPO

Graph
 • Akcjonariusz Sprzedający (XXZW Investment Group S.A.)* 94.879.925
 • SYSTEXAN ** 22.302.960
 • Paweł Cippert 200.750

Akcjonariat spółki X-Trade Brokers DM S.A. po IPO

Graph
 • Akcjonariusz Sprzedający (XXZW Investment Group S.A.) * 78.446.216
 • SYSTEXAN ** 22.302.960
 • Paweł Cippert 200.750
 • Free float 16.433.709

* podmiot kontrolowany przez założyciela XTB – Jakuba Zabłockiego

** podmiot kontrolowany przez Polish Enterprise Fund IV – spółkę należącą do funduszu private equity Enterprise Investors

źródło: Prospekt Emisyjny

Zwiń

Harmonogram oferty

Zwiń

Zapisy na akcje

Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w dniach 18 – 25 kwietnia 2016 r. w wybranych placówkach firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy.

Szczegółowa lista placówek

Główne zasady składania zapisów na Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych:

 • Inwestorzy indywidualni będą składać zapisy po cenie maksymalnej Akcji Oferowanych ustalonej na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych („Cena Maksymalna”)
 • Zapis zawierający cenę inną niż Cena Maksymalna będzie nieważny
 • Inwestorzy indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis (w takim przypadku każdy zapis będzie traktowany odrębnie), pod warunkiem jednak, że jednorazowo liczba Akcji Oferowanych, na które będzie opiewać zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego, nie będzie mniejsza niż 10 Akcji Oferowanych ani większa niż 1.643.370 Akcji Oferowanych
 • Zapis opiewający na większą liczbę niż 1.643.370 Akcji Oferowanych będzie traktowany jak zapis na liczbę akcji odpowiadającą ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych
 • Zapis złożony na mniej niż 10 (dziesięć) Akcji Oferowanych będzie nieważny
 • Zapisy muszą być składane na formularzach zapisu dostępnych w placówkach firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane, lub faksem, telefonicznie albo przy wykorzystaniu innych środków komunikacji elektronicznej, jeżeli dana firma inwestycyjna przewiduje taki sposób składania zapisów

W razie pytań dotyczących składania zapisów na akcje spółki X-Trade Brokers DM S.A. proszę o kontakt do osoby udzielającej inwestorom indywidualnym informacji o Ofercie.

Zwiń

Kontakt

Agata Dzięciołowska

Investor Relations | CC Group

Małgorzata Nita

X-Trade Brokers DM S.A.

Zwiń